"Discovering the Archaeologists of Europe 2012-14" zinojums par Latviju

disco.jpg

Pieejams ziņojums par arheologiem un šo profesiju Latvijā: latviešu un angļu valodās 2012 Partners Map21 Kosovo

Projekts „Eiropas arheologu atklāšana 2012-2014” (“Discovering the Archaeologists of Europe 2012-14”) ir viens no apjomīgākajiem projektiem, kas īstenots visā Eiropas arheoloģijas vēsturē. Tā realizāciju atbalsta Eiropas Komisijas Mūžizglītības programma, un projekta vadošais partneris ir Jorkas Arheoloģijas fonds. Projektam ir izvirzīts vērienīgs mērķis: izveidot Eiropas arheologu profesijas salīdzinošo raksturojumu, izmantojot salīdzināmus datus no dažādām valstīm.

Projektā piedalījās pārstāvji no 21 valsts, lielākoties no Eiropas Savienības, kā arī ārpus tās esošajām valstīm. Projektā darbojas ļoti dažādas arheoloģijas nozares institūcijas, to skaitā universitātes, muzeji, kultūras mantojuma aizsardzības institūcijas, privātās organizācijas, profesionālās asociācijas un arodbiedrības. Pašlaik īstenojamais projekts turpina arheologa profesijas izpēti, kas tika īstenota iepriekšējā projekta “Eiropas arheologu atklāšana 2008” ietvaros.

Latvijā šo projektu īstenoja Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte. Projekta komandā strādāja vairāki LU Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēki, bet nacionālā ziņojuma tekstu sagatavoja Andris Šnē, Armands Vijups un Mārtiņš Mintaurs. Latvija nepiedalījās iepriekšējā projektā, tāpēc nebija pieejami materiāli salīdzinājumam ar 2008.gada situāciju, taču aptaujas anketā tika iekļauti jautājumi par 7 arheoloģijas attīstību aizvadītajos gados.

Pētījums par Latvijas arheologiem balstās uz indivīdu iesniegto informāciju, izmantojot viņu aizpildītās aptaujas anketas. Anketā ietilpst 40 jautājumi (dažiem no tiem ir papildjautājumi un vairākas iespējamās atbildes), tās kopējais apjoms ir astoņas lappuses. Anketa tika sastādīta latviešu valodā, un tās paraugs pievienots šī ziņojuma beigās (skat. Pielikumu). Anketa ietver jautājumus par arheologu vecumu, dzimumu, invaliditāti, izcelsmi, darba veidu un darba līgumu, amata pienākumiem, izglītību, atalgojuma avotiem un algas lielumu, dalību organizācijās, pieredzi arheoloģijā, prasmi, profesionālo sagatavotību, kā arī par arheoloģijas un arheologa jēdziena nozīmi.

Vairāk informācijas, kā arī šī un iepriekšējā projekta ietvaros sagatavotie nacionālā līmeņa ziņojumi ir pieejami mājaslapā: http://www.discovering-archaeologists.eu/